Aktualizované znění

Nájemní smlouva (o pronájmu) podle zákona č. 89/2012 Zb. nový občanský zákonník

vytvořte si vlastní nájemní smlouvu (smlouvu o pronájmu) rychle a správně

Hodnocení:
/ 5
Vaše hodnocení: / 5

Výhody "nájemní smlouvy" ze stránky www.najemnismlouvaa.cz

Tento portál vznikl s podporou neziskové organizace, přičemž cílem je:

1. vzpružnění finančního trhu,

2. předcházení vzniku smluv s chybami, které znemožní věřiteli případné vymáhání pohledávky,

3. snížení nákladů věřitelů na právníky, advokáty, smlouvu si dokážete správně a zcela vypracovat bez pomoci třetí osoby.

Na internetu (jiných stránkách) je možné nalézt velké množství vzorů smluv, které již na první pohled nechrání věřitele dostatečně. Aplikace na této stránce každému uživateli zaručuje, že jeho právo na vrácení peněz bude řádně podložené platným a úplným dokladem. Aplikace vede uživatele k tomu, aby na nic nezapomněl.

Nájemní smlouva (o pronájmu) na stránce www.najemnismlouvaa.cz je vypracována ve spolupráci s advokátní kanceláří a je v případě legislativních změn průběžně doplňována a upravována. Nájemní smlouva (o pronájmu) - vzor na této stránce je proto vždy aktuální. Získáváte tak jistotu, že nájemní smlouva (o pronájmu) je vypracována správně a úplně a bude i vymahatelná, pokud by dlužník svůj dluh nesplácel. Nájemní smlouva (o pronájmu) na této stránce pokrývá všechny možnosti, které mohou vzniknout v reálné situaci mezi věřitelem a dlužníkem.

Do nájemní smlouvy (o pronájmu) jsme zakomponovali rozhodčí doložku. Rozhodčí doložka je ustanovení v nájemní smlouvě (o pronájmu), které upravuje, že pokud jedna smluvní strana (obvykle nájemce) nebude plnit své povinnosti, druhá smluvní strana (obvykle pronajímatel) bude moci řešit spor ve zrychleném rozhodčím řízení.

Vybrali jsme pro vás rozhodce - odborníka v oblasti práva. Rozhodce rozhoduje odborně a zejména rychle. V rozhodčím řízení účastníci nebudou muset cestovat k soudu. Rozhodnutí proběhne bez nařízení jednání. Rozhodce rozhodne na základě listinných dokladů, které mu boudu předloženy na rozhodování. Osobní účast věřitele nebo dlužníka na rozhodování na soudu není vůbec nutná, protože řízení je zásadně písemné.

Hlavní výhody řízení před rozhodcem jsou:
- rychlost rozhodování
- přijatelné poplatky
- neveřejnost řízení
- konečné rozhodnutí
- odborné rozhodování
- vykonatelnost rozhodnutí v cizině

Rychlost rozhodování

Trvání rozhodčího řízení je nesrovnatelné kratší, než řízení před obecným soudem u nás v Čechách. Zatímco soudní řízení může trvat 8-9 měsíců (někdy dokonce několik let), řízení před rozhodčím soudem trvá jen několik týdnů. Proto jsme vložili rozhodcoskú doložku do každé nájemní smlouvě (o pronájmu) na této stránce. Rychlost rozhodování ocení každý věřitel, který se chce domoci svého práva bez zbytečných průtahů. Obvykle se na tuto možnost zapomíná.

Nižší poplatky

V rozhodčím řízení navrhovatel zaplatí nižší soudní poplatek (5 %) z hodnoty sporu, namísto 6 % (které by zaplatil v řízení před obecným soudem ČR).

Neveřejnost řízení

Řízení před rozhodčím soudem je neveřejné, pokud se účastníci řízení nedohodnou jinak. Pokud si to oba účastníci řízení nepřejí rozhodčí soud rozhoduje bez přítomnosti veřejnosti.

Konečné rozhodnutí

V rozhodčím řízení platí, že řízení je jednoinstanční (tj. jednostupňové). Po obdržení rozhodnutí rozhodčího soudu je toto rozhodnutí pravomocné a po uplynutí "lhůty na plnění" i vykonatelné. Stává se tak exekučním titulem. Přestože je možné přezkoumat zákonnost rozhodnutí rozhodčího obecným soudem, přezkoumá se výlučně ve smyslu zákona o rozhodčím řízení, nejde tedy o klasické odvolání, jako je tomu v případě obecných soudů.

Odborné rozhodování

Rozhodčí Rozhodčího soudu Bratislava jsou profesionály v oblasti práva a jsou zapsáni v Obchodním věstníku ČR a v seznamu SAK. Uvedený rozhodčí soud garantuje správnost a rychlost rozhodování.

Vykonatelnost rozhodnutí v cizině

Výhodou rozhodčího nálezu je jeho možnost vykonatelnosti v cizině zjednodušeným způsobem. Pokud by se dlužník odstěhoval do zahraničí a věřitel by měl v rukou rozhodnutí rozhodčího soudu, je mnohem jednodušší se domoci svého práva (v zjednodušeném postupu) jako kdyby rozhodnutí vydal obecný soud ČR.


Věříme, že tato stránka každému věřiteli v maximální možné míře zvýší dobytnost jeho pohledávky.