Aktualizované znění

Nájemní smlouva (o pronájmu) podle zákona č. 89/2012 Zb. nový občanský zákonník

vytvořte si vlastní nájemní smlouvu (smlouvu o pronájmu) rychle a správně

Hodnocení:
/ 5
Vaše hodnocení: / 5

Jak postupovat při vytvoření nájemní smlouvy

Použití aplikace vzoru nájemní smlouvy je zdarma a bez nutnosti registrace. Nájemní smlouvu budete mít vypracovanou zaručeně správně a úplně.

Při používání vzoru nájemní smlouvy (aplikace) postupujte podle následujících kroků:

Nejprve je třeba ve vzoru nájemní smlouvy označit pronajímatele.

  Při vypracování nájomenj smlouvy vyberte některou z možností, které jsou na výběr:
 • a) fyzická osoba nepodnikatel,
 • b) fyzická osoba podnikatel,
 • c) právnická osoba

Po výběru pronajímatele je třeba vyplnit údaje o pronajímateli. Pokud je pronajímatelem fyzická osoba nepodnikatel je potřebné vyplnit:

 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • trvalý pobyt
 • bydliště
 • občanství
 • pokud jste si vybrali při vyplňování vzoru nájemní smlouvy fyzickou osobu podnikatele, je potřebné vyplnit (podle živnostenského registra na stránce www.zrsr.sk)
 • obchodní jméno pronajímatele
 • IČO pronajímatele
 • sídlo pronajímatele
 • pokud jste si vybrali jako pronajímatele právnickou osobu je třeba vyplnit (podle obchodního rejstříku www.orsr.sk)
 • obchodní jméno pronajímatele
 • IČO pronajímatele
 • sídlo pronajímatele
 • zástupce pronajímatele (napr. jednatele), který bude podepisovat nájemní smlouvu

Tyto údaje jsou dostatečné pro účely vypracování nájemní smlouvy na řádnou identifikaci pronajímatele.

Stejným způsobem ve vzoru nájemní smlouvy je třeba dále vyplnit i údaje nájemce.

V nájemní smlouvě (vzoru) je třeba uvést přesný předmět pronájmu a také movité věci v předmětu nájmu.

Uveďte jaký je účel pronájmu nemovitosti.

  Při tomto kroku ve vzoru nájemní smlouvy máte na výběr dvě možnosti,
 • 1/ „na dobu určitou“
 • 2/ „na dobu neurčitou“

Pokud zvolíte na dobu určitou je třeba uvést začátek a konec nájmu.

V tomto kroku nájemní smlouvy uvedete jaké bude nájemné, jak se bude platit a v jaké výši budou úhrady spojené s užíváním nemovitosti. Vyberete, zda se má platit nájemné v hotovosti nebo převodem na účet.

V článku VI. nájemní smlouvy se vyplní výše jistoty (depozitu), pokud se jistota bude hradit.

V další části vzoru nájemní smlouvy vyplníte místo (obec nebo město), ve kterém se bude nájemní smlouva podepisovat.

Stisknete „Stáhnout“.

Systém vám vygeneruje dokument (nájemní smlouvu) ve formátu PDF, který podepíše pronajímatel a nájemce. Nezapomeňte do nájemní smlouvy dopsat i datum podpisu smlouvy o nájmu.

Určitě doporučujeme nechat ověřit podpis nájemce na nájemní smlouvě (i když to není zákonná podmínka platnosti nájemní smlouvy). Ve vzoru nájemní smlouvy je zakomponována i rozhodčí doložka, která pronajímateli zajistí to, že v případě, pokud by nájemce nesplácel nájemné, pronajímatel se může obrátit na rozhodčí řízení a požadovat, aby rozhodce rozhodl zavázal nájemce k úhradě dluhu. Řízení před rozhodcem je v průměru 10 krát rychleji než soudní řízení. V rozhodčím řízení je možné získat rozhodčí nález (tj. pravomocné soudní rozhodnutí) i dříve než do 1 měsíce, přičemž klasickém soudním řízení před obecným soudem, pokud by se dlužník neúčastnil soudního řízení, to může trvat přibližně 9 až 12 měsíců a v případě, že by dlužník dělal v řízení průtahy a odkazoval se, tak získání pravomocného rozhodnutí může trvat až 18-20 měsíců. Právní síla rozhodčího nálezu je přitom stejná jako rozsudku obecného soudu a také je exekučním titulem. Další výhodou je nemožnost se odvolat proti rozsudku rozhodce. Řízení před rozhodcem je jednostupňové a rychlé.